icon_trashcan

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – BV ELAND

Artikel 1 – Algemeen – Toepassingsgebied
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Klant”: de persoon (en diens rechtsopvolgers) die een Overeenkomst sluit met ELAND met betrekking tot de activiteiten van ELAND.
– “ELAND”: de BV ELAND, gevestigd te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 538 (KBO 0443.728.181).
– “Overeenkomst”: elke rechtsverhouding tussen de Klant en ELAND met betrekking tot de activiteiten van ELAND.
– “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden van ELAND.
1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen ELAND en de Klant, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
1.3 Elke bestelling door de Klant bij ELAND houdt de kennisname en aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden en sluit uitdrukkelijk de toepassing van de eigen voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – Prijs – Betalingsmodaliteiten
2.1 Alle facturen van ELAND zijn, behoudens andersluidende bepaling op de factuur of anderszins schriftelijk overeengekomen, op de factuurdatum contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ELAND, netto en zonder korting. Bij gebreke aan tijdige betaling zal op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op het factuurbedrag een jaarlijkse verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 4 %, met een minimum van 10 %. In dat geval wordt het factuurbedrag tevens bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling met 10 % verhoogd, met een minimum van 125 EUR onverminderd het recht van ELAND om een hogere schadevergoeding te vorderen. Een andere wijze van betaling of het trekken van (een) wissel(s) brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien.
2.2 De laattijdige of zelfs gedeeltelijke niet-betaling van één factuur stelt alle openstaande (en zelfs niet vervallen) facturen onmiddellijk en conform deze Algemene Voorwaarden opeisbaar. ELAND behoudt zich het recht voor om elke verdere prestatie op te schorten tot het moment van volledige betaling.
2.3 ELAND heeft het recht betaling van een voorschot te eisen van de Klant alvorens enige prestatie te leveren.
2.4 Door ELAND verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerteaanvraag vanwege de Klant verbinden ELAND niet. Gegevens, voorwaarden en prijzen vermeld in catalogi, advertenties, prijslijsten en gelijkaardige documenten zijn louter indicatief en informatief en te allen tijde vatbaar voor wijziging door ELAND.
2.5 Elk evenement dat door ELAND gebouwd zal worden kan pas opgeleverd worden nadat een voorschot van 60% van de volledige offerte op de bankrekening van ELAND zichtbaar is, tenzij dit anders en schriftelijk is afgesproken en
schriftelijk is goedgekeurd door ELAND. De slotfactuur moet binnen 15 dagen na het einde van het evenement of ten laatste 10 dagen na ontvangst van de slotfactuur voldaan worden.
2.6 Alle leveringen die niet gepaard gaan met andere diensten van ELAND worden pas geleverd nadat het volledige bedrag van de offerte op de bankrekening van ELAND zichtbaar is, tenzij dit anders en schriftelijk is afgesproken en schriftelijk is goedgekeurd door ELAND.
2.7 Op elke factuur staat een QR-code, die u verbindt met de bankinstelling van uw keuze, om de betaling altijd en overal te kunnen uitvoeren.

Artikel 3 – Leveringen en Prestaties
3.1 In Artikel 3 wordt verstaan onder:
– “Levering”: als de goederen door ELAND naar de Klant worden gebracht.
– ”Afhaling”: als de goederen door de Klant zelf worden afgehaald bij ELAND.
– “Ophaling”: als de goederen door ELAND worden opgehaald bij de Klant.
– “Retour”: als de goederen door de Klant zelf worden teruggebracht naar ELAND.
– “Levering aan de deur”: Lossen in een perimeter van maximum 10m rond de vrachtwagen op een verharde, effen, vlot berijdbare ondergrond. Zonder uit te pakken.
– “Ophaling aan de deur”: Laden in een perimeter van maximum 10m rond de vrachtwagen op een verharde, effen, vlot berijdbare ondergrond. Alles is op de juiste manier verpakt.
3.2 Leverings/uitvoeringstermijnen en/of –data opgegeven door ELAND verbinden haar niet en zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de levering/uitvoering vanwege ELAND kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling of verbreking van de Overeenkomst. Ingeval een voorziene levering/uitvoeringsdatum met meer dan drie maanden wordt overschreden, kan de Klant de bestelling slechts annuleren ten vroegste zeven dagen na een aangetekende ingebrekestelling aan ELAND, en indien de levering/uitvoering niet heeft plaatsgevonden tijdens deze laatste respijttermijn. In dit laatste geval kan de Klant aanspraak maken op terugbetaling van het gebeurlijk betaalde voorschot, met uitsluiting van ieder recht op schadevergoeding of interesten.
3.3 Bij het leveren van goederen/uitvoeren van prestaties staat ELAND niet in voor de zware fout en zelfs het opzet van haar aangestelden of personeel. In geen van deze gevallen kan de Klant aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
3.4 Speciale verpakkingen zijn nooit in de prijs inbegrepen. De hieraan verbonden kosten, evenals de gebeurlijke montagekosten, zullen afzonderlijk in rekening gebracht worden. De goederen, zelfs indien vrachtvrij verzonden, worden steeds voor risico van de Klant vervoerd. ELAND wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer alsook voor vertraging ontstaan n.a.v. de verzending. De Klant zal in dat geval niet gerechtigd zijn op enige schadeloosstelling.
3.5 De Klant draagt het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van de goederen bij het transport door ELAND en/of derden, alsook bij het uitvoeren van prestaties.
3.6 De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen en moet de geleverde goederen te controleren. Bij vaststelling van schade, tekorten en/of defecten moet de Klant ELAND contacteren om dit te melden. Melding van schade na uw event wordt niet meer aanvaarden.
3.7 De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen, waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren. "In de staat zoals hij deze heeft ontvangen" betekent ook netjes en schoongemaakt!
3.8 Bij afhaling is de klant verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van ELAND BV hebben verlaten.
3.9 Bij levering is de klant verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze op het leveringsadres zijn gelost. Iemand moet aanwezig zijn om de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.
3.10 De klant zal instaan voor teruggave van de goederen, zelfs in geval van overmacht.
3.11 Afhaling en retour mag met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke en propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kan ELAND uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50% van de huurwaarde met een minimum van € 50 exclusief BTW.
3.12 Afhaling en retour: laden en lossen gebeurt door de klant zelf. Bij zware stukken kan er op aanvraag hulp bekomen worden.
3.13 ELAND is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke onvoorzienbare
factoren. De klant is in deze gevallen verantwoordelijk en kan geen schadevergoeding verhalen op ELAND BV.
3.14 De huur van een vrachtwagen met chauffeur kan aan een tarief van 90€/h exclusief BTW voor de vrachtwagen en de chauffeur en 45€/h exclusief BTW voor en bijrijder. Deze uren worden berekend vanaf het vertrek van ELAND BVBA
Dendermondesteenweg 538 - 9070 Destelbergen, tot de aankomst op ditzelfde adres. De uren worden afgelezen van de tachograaf van de vrachtwagen.
3.15 Indien u wenst dat de chauffeur op- en/of afbouw verricht, dan kan dat na schriftelijke aanvraag en aan hetzelfde tarief van 85€/h exclusief BTW. Eén tot twee bijrijders kunnen mee in de vrachtwagen voor op- en/of afbouw. Bijrijders kosten 45€/h exclusief BTW.
3.16 Leveren en/of ophalen aan de deur zijn standaard, tenzij anders afgesproken en via e-mail goedgekeurd door ELAND BV.
3.17 Leveringen via trappen of lift worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. De meerprijs hiervan wordt aan 90€/h exclusief BTW voor de vrachtwagenchauffeur en 45€/h exclusief BTW per uur voor eventuele bijrijders gerekend.
3.18 Leveringen van maandag tot en met vrijdag tussen 18u – 08u, zaterdag, zondag of feestdagen zijn op aanvraag mogelijk en aan 150% van de transportkosten.
3.19 Hou er rekening mee dat alles verpakt is. Als er geen ruimte bij jullie is om deze verpakkingen te stockeren, dan moet alles eerst uitgepakt worden. De chauffeur en bijrijders zullen helpen met het uit- en/of inpakken, dit aan de hierboven vermelde tarieven.
3.20 Bij ophaling of retour zorgt de klant ervoor dat alles proper en op de juiste manier verpakt is. Indien dit niet gebeurd is doen onze mensen dit in het magazijn aan 45€/h per ingegaan kwartier.
3.21 Na ophaling of retour volgt een controle van de bestelling door de verantwoordelijke en zullen de mogelijke tekorten en/of breuk worden medegedeeld via e-mail. De meldingsperiode kan variëren van 1 tot 30 kalenderdagen na uw event. Zonder tegenbericht zullen deze gefactureerd worden 15 kalenderdagen na melding.
3.22 De Klant draagt het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van de goederen bij het transport door ELAND en/of derden, alsook bij het uitvoeren van prestaties.
3.23 Ophaling en/of retour is mogelijk tijdens de openingsuren. Maandag tot vrijdag vanaf 10h tot 17h. Afwijkingen moeten aangevraagd worden en schriftelijk goedgekeurd worden door ELAND.

Artikel 4 – Annulering – Wijzigingen
4.1 In geval van annulering van een bestelling, eenzijdige verbreking van de Overeenkomst en/of onmogelijkheid van levering door toedoen van de Klant zal ELAND het betaalde voorschot behouden, onverminderd het recht om een bijkomende forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 30 % van de geannuleerde bestelling, met een minimum 250 EUR, zonder dat ELAND werkelijk geleden schade dient te bewijzen. ELAND behoudt zicht het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade de forfaitaire vergoeding overstijgt.
4.2 Indien de Klant verzuimt de goederen af te halen en/of prestaties in ontvangst te nemen blijven ze, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven door ELAND, op risico van de Klant opgeslagen op een locatie naar keuze van ELAND, die in dat geval gerechtigd is daarvoor een vergoeding aan te rekenen. Indien de goederen niet worden afgehaald binnen de 14 dagen na voormelde ingebrekestelling, wordt de Overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn in het nadeel van de Klant en zijn de bepalingen van artikel 4.1. van toepassing.
4.3 In geval van niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft ELAND het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar prestaties op te schorten of de Overeenkomst als ontbonden ten laste van de Klant te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van ELAND op schadevergoeding.
4.4 Uiterste wijzigingsdatum is 5 dagen voor leveringsdatum. Gevraagde wijzigingen binnen de 5 dagen worden niet toegestaan.

Artikel 5 – Klachten
5.1 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, kunnen klachten betreffende de geleverde goederen, uitgezonderd zichtbare gebreken, slechts in overweging worden genomen indien deze binnen de acht dagen na de levering per
aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd op de maatschappelijke zetel van ELAND toekomen. Klachten betreffende zichtbare gebreken kunnen enkel in overweging worden genomen op het ogenblik van de levering zelf. Na deze
vervaltermijnen worden de goederen geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door de Klant. Het overmaken van een klacht betreffende de geleverde goederen/uitgevoerde prestaties geeft de Klant niet het recht om enige betaling in te
houden.
5.2 Klachten betreffende een factuur dienen binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd op de maatschappelijke zetel van ELAND toe te komen. Na deze vervaltermijn wordt de factuur geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard door de Klant.
5.3 Elke klacht die niet omstandig of laattijdig gebeurt, wordt voor onbestaande gehouden.

Artikel 6 – Garantie – Aansprakelijkheid – Overmacht
6.1 De Klant kan op geen verdere garantieverplichting in hoofde van ELAND aanspraak maken dan deze voorzien in de fabrieksgarantie van de verkochte goederen en bepalingen van dwingend recht inzake garantie, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding. ELAND is geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken waarvan zij op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst geen kennis had.
6.2 Met uitzondering van bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde en met uitzondering van opzettelijke fout, is ELAND niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar fout.
6.3 ELAND is niet verantwoordelijk voor enige schade die toe te rekenen is aan de Klant en/of (de zelfs opzettelijke en/of zware fout van) derden.
6.4 Elke schadevergoeding die ten nadele van ELAND zou warden vastgesteld is steeds beperkt tot maximaal de prijs van de Overeenkomst, BTW exclusief.
6.5 De Klant is gehouden ELAND te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst door ELAND ten behoeve van de Klant.
6.6 Indien ELAND de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, vreemde oorzaak, fout van een derde en/of de Klant, ongeval, staking, technische panne, weersomstandigheden, ..., dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop ELAND alsnog in staat is deze na te komen, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant ontstaat. In dat geval zal
ELAND de Klant zo snel als redelijkerwijze mogelijk op de hoogte brengen van de reden daarvan.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdracht
7.1 Alle goederen blijven eigendom van ELAND, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door ELAND.
7.2 ELAND® is een geregistreerde merknaam en is eigendom van ELAND BV.
7.3 Het risico gaat over op de Klant vanaf het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.
7.4 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts overgedragen na de volledige betaling aan ELAND.

Artikel 8 – Varia
8.1 In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of staking van activiteiten van de Klant heeft ELAND het recht de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.
8.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar worden bevonden laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige bepalingen onverkort. Afstand van één bepaling heeft geen
invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
8.3 Enkel de Nederlandstalige versie van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden heeft rechtskracht. Vertalingen zijn louter informatief en ondergeschikt aan de Nederlandstalige versie.
8.4 De ter beschikking van de Klant gestelde plannen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, berekeningen enz. blijven steeds eigendom van ELAND en mogen, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, niet worden gekopieerd noch aan derden worden overgemaakt.
8.5 Indien een Overeenkomst wordt aangegaan op naam van meerdere personen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden ten aanzien van ELAND.
8.6 Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement en/of kanton waar de
maatschappelijke zetel van ELAND is gevestigd zijn bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.
8.7 In geval van storm, andere weersomstandigheden of situaties die extra zorg vragen, heeft Eland altijd de laatste beslissing om alle door Eland gebouwde structuren af te sluiten voor publiek.

Uw event is leeg.

Ga naar mijn events

Klik op een productfoto in het overzicht, zo komt u op de detailpagina van dat product. Via de knop "Voeg toe aan event" verschijnt het product in een overzicht op MIJN EVENT

Bekijk producten

Inloggen

Log in om uw account met uw event(s) te raadplegen en/of aan te passen.

inloggen

Ga voor een totale beleving en kies een full house aankleding van je evenement

Meer info